Page 1
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house. Dla wielu samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo istotne. Pozwala bowiem bezprzetargowo, ale uwaga – zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – zlecać nie tylko odbieranie śmieci komunalnych od mieszkańców, lecz także wiele innych zadań.

Tymczasem, jak w dzisiejszym tekście przypomina Wojciech Hartung, regulacje w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczą wyłącznie wyboru wykonawcy danej usługi, nie tworzą zaś zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań w formie in house. Obawiam się, że praktyka w tym zakresie może przynieść samorządom sporo kłopotów. Potrzebne mogą się więc okazać nowelizacje innych ustaw albo i przepisów o zamówieniach lub przynajmniej jednoznaczne wyjaśnienia. Aby się nie okazało, że ci, który skorzystali z udogodnień, będą za to karani.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

 

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych, którą wprowadza nowelizacja ustawy ma uprościć i uelastycznić postępowania przetargowe. Jednak na stosowanie tych udogodnień w praktyce będziemy musieli jeszcze poczekać.

Jednym z głównych celów nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. ustawy Prawo zamówień publicznych była elektronizacja systemu. Ponieważ obecnie zamawiający publiczni w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z dobrodziejstw techniki na etapie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uznać należy, iż jest to właściwy kierunek zmian.

więcej na łamach Rzeczpospolitej, Wojciech Merkwa

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Intencją projektodawców nowelizacji było odbiurokratyzowanie postępowań i większe niż do tej pory wykorzystanie innowacji w przetargach publicznych.

Od lat słychać głosy, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie tylko nie nadążają za zmieniającą się błyskawicznie rzeczywistością, ale wręcz, poprzez swój skostniały i nadmiernie biurokratyczny charakter, skutecznie zniechęcają wykonawców do ubiegania się o zamówienie. Dlatego należy docenić zmiany przewidziane w najnowszej nowelizacji tej ustawy. Jedną z nich jest odejście od archaicznych rozwiązań na rzecz odformalizowania i uelastycznienia procedury, a także wdrożenia innowacyjnych mechanizmów.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Przetargi elektroniczne

W naszym kraju z roku na rok, coraz większym zainteresowaniem cieszą się przetargi elektroniczne, czyli popularne e-przetargi. Podstawową różnicą przetargów elektronicznych w odróżnieniu od klasycznych przetargów jest to, że jeden wykonawca może składać wiele ofert na to samo zapytanie ofertowe. E-przetarg bardzo często porównywany jest z internetową formą aukcji, gdzie zamiast licytować się w górę, licytuje się w dół. Podwykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę wygrywają przetarg.

Przetargi elektroniczne z punktu widzenia oferentów, to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki pełnej automatyzacji procesu budowania oraz składania samych ofert, możemy zaoszczędzić naprawdę mnóstwo pieniędzy. E-przetargi dają nam również błyskawiczny kontakt z samymi oferentami, dzięki czemu znacząco skraca się również czas negocjacji poszczególnych zleceń.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Urzędnicy wolą czekać z kontraktem na rozstrzygnięcie sporu przetargowego

Zamawiający coraz rzadziej występują o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed rozpoznaniem odwołania. Gdy już to robią, zazwyczaj nie mają wystarczających argumentów

Jak wynika z opublikowanego właśnie sprawozdania Krajowej Izby Odwoławczej, w 2015 r. zamawiający złożyli tylko 40 wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania. To wyjątkowo mało, zważywszy na 2877 odwołań. Liczba takich wniosków maleje od kilku lat. W 2009 r. było ich 124 na 1985 wniesionych odwołań.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/951688,urzednicy-wola-czekac-z-kontraktem-na-rozstrzygniecie-sporu-przetargowego.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych: Mniej formalności? Niekoniecznie

Organizatorzy przetargów będą mogli żądać dokumentów nie tylko od zwycięzców, ale także od innych startujących. Po co? Żeby nie przedłużać procedur.

Zapowiadane w nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych ułatwienia dla przedsiębiorców mogą nie być tak duże, jak się początkowo wydawało. Zasadą miało być, że papiery potwierdzające spełnianie warunków przetargowych będą żądane wyłącznie od firmy, której oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający jednak przygotowują się do częstszego wykorzystania wyjątku, który pozwoli im na żądanie dokumentów także od innych przedsiębiorców.

rek

Zgodnie z nowelizacją wykonawcy do swych ofert dołączą jednolity europejski dokument zamówienia, a poniżej progów unijnych własne oświadczenie o spełnianiu warunków. Dzięki temu nie będą musieli gromadzić sterty różnorakich zaświadczeń potwierdzających spełnianie warunków. Tych miano żądać wyłącznie od firmy, której oferta zostanie najwyżej oceniona. Pozostali mieli dzięki temu zaoszczędzić czas i pieniądze.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

 

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Umowa możliwa, choć oferta już nie wiąże

Firma, która nie przedłużyła terminu związania ofertą, nie traci szansy na wniesienie odwołania. Obowiązujące przepisy nie zakazują już podpisywania kontraktu w takiej sytuacji.

TEZA Przedsiębiorca, który nie prolongował terminu związania ofertą, nadal jest w stanie wykazać interes w udzieleniu mu zamówienia. A to oznacza, że jeśli wniesie odwołanie, to powinno ono zostać rozstrzygnięte. Jeśli zostanie uwzględnione, to wciąż ma szanse na zawarcie kontraktu.

STAN FAKTYCZNY W przetargu na wycinkę drzew pod liniami energetycznymi termin składania ofert upływał 22 grudnia 2015 r., a 60-dniowy termin związania ofertą 19 lutego 2016 r. Postępowanie przeciągało się, dlatego zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Przedsiębiorcy, którzy złożyli oferty, uczynili to. Ostatecznie termin związania ofertą upłynął 4 kwietnia 2016 r. ze względu na odwołanie i związane z tym zawieszenie biegu terminu.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Drogi lokalne niszczeją przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

Drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przed niszczeniem podczas budowy autostrad i dróg ekspresowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do kontraktów z wykonawcami robót wymóg zawierania umów z samorządami w celu ochrony i naprawy zniszczonych dróg lokalnych. Jednak później nie sprawdzała, czy firmy zawierają takie porozumienia oraz czy wywiązują się ze zobowiązań. Kontrole wprowadziła do planu dopiero w 2016 roku w wyniku zaleceń NIK.

więcej przeczytam na Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Zadania/306079956-Drogi-lokalne-niszczeja-przy-budowie-autostrad-i-drog-ekspresowych.html#ap-2

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

KIO: uwaga na specyfikację warunków zamówienia

Zamawiający musi uważać, co wpisuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas przetargu na budowę dróg miasto wskazało w specyfikacji, że konieczne jest wykazanie się doświadczeniem w budowie lub przebudowie minimum jednego „obiektu inżynierskiego o wartości min. 8 mln zł”. Wybrało firmę, która wcześniej zrealizowała kilka inwestycji – w sumie właśnie o wartości 8 mln zł. Firma powołała się też na doświadczenie innego podmiotu, który realizował tak duże inwestycje. Konkurent złożył jednak odwołanie do KIO – uważał, że zamawiający powinien był wykluczyć wykonawcę, który nie wykazał się realizacją jednego, tak dużego przedsięwzięcia.

więcej na łamach Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Firma/306039976-KIO-uwaga-na-specyfikacje-warunkow-zamowienia.html

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Odnośnik

Podczas aukcji najważniejsza jest cena globalna

Choć podczas aukcji elektronicznej firmy muszą przedstawiać coraz korzystniejsze warunki, to proponowane ceny jednostkowe mogą być wyższe od tych zaoferowanych pierwotnie – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w precedensowym wyroku.

Aukcja elektroniczna to swego rodzaju internetowa dogrywka, podczas której firmy mogą proponować warunki korzystniejsze niż te, które podały w papierowej ofercie. Najczęściej przebijają się cenowo, co z oczywistych względów oznacza również zmiany cen jednostkowych. Jak wynika z niedawnego wyroku KIO, te ostatnie nie zawsze muszą być jednak niższe. O ile zamawiający nie postawił specjalnych wymagań, niektóre z nich mogą być wyższe od wskazanych w papierowej ofercie.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/948486,zamowienia-publiczne-przetargi.html