Page 1
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zmiany w zamówieniach publicznych w praktyce – kazusy

Większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 28 lipca. To, jak je stosować w praktyce, na podstawie kazusów, wyjaśnia Monika Kucharczyk radca prawny, kierująca praktyką zamówień publicznych w kancelarii Bird & Bird.

Gdy podmiot trzeci nie spełnia warunków

Przetarg ponadprogowy na dostawy. Wykonawca wskazał w ofercie, że w zakresie warunku doświadczenia będzie polegał na zdolnościach podmiotu trzeciego. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający uznał jednak, że podmiot trzeci udostępniający zasoby podlega wykluczeniu z postępowania. Co powinien zrobić w takiej sytuacji zamawiający? Jakie możliwości ma wykonawca?

Zgodnie z nowym art. 22 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), w sytuacji przedstawionej w kazusie, zamawiający powinien zażądać, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

– zastąpił podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami lub

– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, wykazując odpowiednie zdolności, które udostępniał mu wcześniej podmiot trzeci.

więcej przeczytamy na łamach Rzeczpospolitej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Wolno wymagać tyle, ile zezwala prawo

Instytucja zamawiająca może zezwolić wykonawcy w ogłoszeniu o przetargu na wykazanie kwalifikacji technicznych za pomocą własnego oświadczenia tylko wtedy, kiedy okaże się niemożliwe uzyskanie zaświadczenia od wcześniejszego prywatnego nabywcy dostaw lub usług.

Zamawiający nie ma prawa wymagać od wykonawcy, który poświadcza w przetargu swoje możliwości techniczne zaświadczeniem prywatnego nabywcy, by podpis na takim dokumencie był poświadczony przez notariusza, adwokata, albo w inny właściwy ze względu na regulacje krajowe organ. Stawianie takiego warunku byłoby nadmiernym utrudnieniem, niezgodnym z przepisami dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tymczasem akt ten ma spowodować uproszczenie i zmodernizowanie krajowych postępowań. Chodzi wszak o ułatwianie swobodnego przepływy towarów, swobodę przedsiębiorczości, świadczenia usług i o zapewnienie konkurencji w zamówieniach publicznych. I jak podkreślili sędziowie luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości, zarówno z prawa Unii, jak i z orzecznictwa TS wynika, że konieczne jest ułatwianie małym oraz średnim przedsiębiorcom dostępu do tego rynku. Uzależnianie zaś wartości dowodowej zaświadczenia wystawionego przez prywatnego nabywcę od poświadczenia jego podpisu mogłoby zniechęcać do składania ofert. Zwłaszcza zagranicznych wykonawców. Tym samym ów dodatkowy warunek powodowałby zamiast otwarcia na jak najszerszą konkurencję w przetargach publicznych, do jej ograniczenia – uznali europejscy sędziowie.

 

więcej przeczytamy na łamach Rzeczpospolitej:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Przetargi: brak okresu gwarancji nie jest omyłką

Gdy nie ma istotnego elementu oferty, nie wystarczy ogólna deklaracja o spełnieniu wszystkich warunków specyfikacji.

W przetargu na dostawę dziesięciu mikrobusów zamawiający odrzucił jedną z ofert – uznał, że wykonawca nie podał w niej minimalnego okresu, na jaki udzieli gwarancji.

Przedsiębiorca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Przekonywał, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonawca miał udzielić gwarancji na dostarczone pojazdy po spisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury – a nie na dzień złożenia oferty. Zamawiający nie żądał zaś dołączenia do oferty książeczek gwarancyjnych. Przedsiębiorca argumentował, że okres gwarancji udzielanej na samochody oferowanej marki jest dostępny m.in. na stronie internetowej producenta. Zdaniem odwołującego ten brak powinien być poprawiony przez zamawiającego jako oczywista omyłka pisarska lub inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty.

więcej przeczytamy w Rzeczpospolitej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Umowa o roboty budowlane a odpowiedzialność wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia

Inwestor jest zobowiązany do zapłaty jedynie wynagrodzenia należnego od generalnego wykonawcy. Podwykonawca nie może dochodzić od inwestora odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia i innych świadczeń ubocznych.

Umowa o roboty budowlane jest jedną z umów nazwanych, uregulowanych w kodeksie cywilnym. Jak wynika z art. 646 kodeksu cywilnego: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Ten, jak i inne zapisy kodeksu cywilnego określają prawa i obowiązki stron umowy. Jednakże z doświadczenia wynika, że w ramach wykonywania prac budowlanych generalny zleceniobiorca korzysta z pomocy wielu współpracujących z nim podmiotów.

więcej przeczytamy na łamach Reczpospolitej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych – obowiązkowa elektroniczna komunikacja w przetargach

W obowiązującej od 28 lipca 2016 r. znowelizowanej ustawie prawo zamówień publicznych- w artykule 10a. czytamy, że postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych wejdzie w życie 18 października 2018r., przy czym w przypadku postępowań prowadzących przez centralną jednostkę zakupową elektronizacja została odroczona do 18 kwietnia 2017r.

Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie przetargowej w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, albo może dopuścić taką możliwość. Wspomniana informacja powinna być zawarta w treści ogłoszenia bądź zaproszeniu. W dokumentach przetargowych Zamawiający powinien wskazać niezbędne informacje dotyczące min. formatu, parametrów sprzętu elektronicznego w celu umożliwienia połączenia z podanymi katalogami elektronicznymi.

Kontynuuj czytanie →

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Zamówienia publiczne: Ostrożnie z łączeniem sił w przetargu

Jeśli firmy samodzielnie spełniają warunki i mogłyby złożyć odrębne oferty, to nie powinny zawiązywać konsorcjum. Może ono zostać uznane za przetargową zmowę.

Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może sporo zmienić w podejściu do konsorcjów. Wynika z niego, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które samodzielnie są w stanie złożyć ofertę w postępowaniu, stanowi naruszenie prawa konkurencji. To potwierdzenie tezy od kilku lat formułowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2012 r. wydał on decyzję, w której właśnie możliwość samodzielnego startu w przetargu była kluczowym argumentem świadczącym o antykonkurencyjnym charakterze konsorcjum zawiązanego przez dwie firmy w przetargu na wywóz odpadów w Białymstoku. Zdaniem UOKiK dwie duże spółki, zamiast rywalizować, celowo złożyły wspólną ofertę, by ostatecznie podzielić rynek między siebie.

„W sytuacji gdy konsorcjanci mogli wystąpić samodzielnie o pozyskanie zamówienia, uznać należy, że porozumienie zawarte w formie umowy konsorcjum narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)” – napisano w uzasadnieniu decyzji (nr RLU 38/2012).

Więcej informacji można znaleźć w Gazecie Prawnej.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Małe przetargi z dużymi problemami

Media i śledczy skupiają się na największych zamówieniach publicznych, podczas gdy więcej kłopotów jest z tymi mniejszymi.

Dobrym tego przykładem są tarapaty, w jakie wpadło 15 gmin. Tamtejsze szkoły chciały mieć dokładnie takie pomoce naukowe, jakie sobie wymarzyły, więc przepisały ich opisy z ofert dwóch firm. Ale robiąc przetargi, urzędnicy nie sprawdzili, czy te opisy nie wskazują konkretnego dostawcy. Zaś jednostka odpowiedzialna za wydatkowanie dotacji unijnych nie zwróciła uwagi, że niespodziewanie dużo przetargów wygrywają ci sami oferenci. Za to po kilku latach postanowiła to sprawdzić prokuratura. Efekt: urzędnicy z tych gmin mają na głowie rzecznika dyscypliny finansów i prokuratora.

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Minimalna płaca ze zleceń utrudni przetargi

Firmy, którym nie uda się renegocjować umów na sprzątanie czy ochronę urzędów, mogą iść do sądu.

Po tym, gdy Sejm w piątek rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jest już praktycznie pewne, że od 1 stycznia 2017 r., skokowo, często z 3 zł czy 5 zł, do 13 zł za godzinę, wzrosną wynagrodzenia osób wykonujących zlecenia.

Dla wielu przedsiębiorców oznacza to spore kłopoty, szczególnie tych wykonujących zamówienia publiczne. Często umowy na sprzątanie czy ochronę urzędów na okres dwóch–trzech lat zawierali, zanim pojawił się pomysł na te zmiany. Od początku przyszłego roku Państwowa Inspekcja Pracy zajmie się kontrolowaniem, czy wypłacają wynagrodzenia w należnej wysokości.

 

więcej przeczytamy na łamach Rzeczpospolitej:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (3 głosów, średnia: 4,67 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Koniec z fikcyjnym podpieraniem się cudzymi kompetencjami

Tylko do 6 proc. zamawiających, którzy wzięli udział w badaniu Urzędu Zamówień Publicznych, dotarły sygnały o nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji z udziałem podmiotów trzecich. Za to co czwarty z nich przyznał, że firmy udostępniające na papierze swoje zasoby w praktyce nie uczestniczyły w realizacji przetargu.

Fikcyjne powoływanie się na kompetencje podmiotów trzecich od lat jest wskazywane jako jeden z największych problemów polskiego systemu zamówień publicznych. Na etapie przetargu wykonawca, który sam nie spełnia stawianych mu warunków, przedstawia oświadczenie innego przedsiębiorcy zapewniające o oddaniu do jego dyspozycji swoich zasobów. Najczęściej chodzi o doświadczenie w wykonywaniu określonych prac. Innymi słowy firma, która nie wybudowała ani jednego kilometra drogi, może podpierać się doświadczeniem innego przedsiębiorcy.

 

więcej przeczytamy na łamach Gazety Prawnej

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...
Zwykły wpis

Pęknie worek z unijnymi z przetargami.

Przedsiębiorcy się cieszą. Prezydent 11 lipca podpisał bowiem ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wdroży do polskiego prawa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych.

Chodzi tu m.in. o dyrektywy klasyczną (tj. 2014/24/UE) oraz sektorową (tj. 2014/25/UE). Polska musiała implementować unijne przepisy do 18 kwietnia br. Ale choć miała dwa lata przez opieszałość poprzedniego rządu się spóźniła. Niewdrożenie dyrektyw spowodowało wielomiesięczny bałagan i zawieszenie ważnych publicznych przetargów, m.in. tych związanych z funduszami UE.

więcej na łamach Gazety Prawnej